van toepassing op het onderzoeksprogramma van producten

overeenkomst onderzoek- & ontwikkeling regels

Overeenkomst inzake onderzoek- & ontwikkeling regels met betrekking tot CE-markering en uitwisseling vertrouwelijke technische informatie

Tussen

EVAB Wholesale Agency E.U.
Kustweg 28/5
3107 St. Pölten – Oostenrijk

En

Koper van een DPC-omvormer hierna aangeduid als “afnemer” of “partner”

Aanleiding

De partner is van plan om de drie fasen-omvormer (kort DPC) te gaan gebruiken om met name elektrische auto’s met een 1 fase “on board charger” (OBC) sneller te kunnen laden op een 3 fasen 16A aansluiting.

In deze context willen de partijen graag vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen.

Deze overeenkomst regelt de wijze waarop met deze vertrouwelijke informatie wordt omgegaan en dat de DPC-omvormer zonder CE-markering kan worden ingezet.

Samenvatting artikel 10

De DPC-omvormer wordt verzegeld geleverd en is volledig onderworpen aan de O&O-regels (onderzoek en ontwikkeling) van de EU. Partijen weten dus dat dit een apparaat is zonder CE-markering. Het gebruik van het apparaat is daarom toegestaan in goed geventileerde ruimte op onbrandbare oppervlakken. Als het apparaat binnen 2 jaar gebreken vertoont wordt deze gratis door EVAB gerepareerd.

PARTNER VERKLAARD ZICH AKKOORD MET DEZE AANVULLENDE VOORWAARDEN DOOR HIERVOOR OP DE WEBSITE DE VOOR AKKOORD MELDING AAN TE VINKEN.

1. Definities

In het kader van deze overeenkomst wordt onder “afnemer” of “partner” verstaan: elke juridische entiteit of persoon die een DPC-omvormer aanschaf.

“Vertrouwelijke informatie” in de zin van deze overeenkomst betekent alle kennis en alle informatie die kan worden gecommuniceerd, alsmede documenten, monsters en software, ongeacht de vorm of aard ervan, die ter beschikking wordt gesteld aan een partner of eventuele gelieerde ondernemingen of ter beschikking gesteld in verband met deze overeenkomst, onafhankelijk van het feit dat de of ze nu wel of niet gemarkeerd zijn als “vertrouwelijk”.

“Derde”: elke natuurlijke of rechtspersoon die geen “afnemer” of “partner” is, is een onderneming in de zin van deze overeenkomst.

2. Geheimhouding

2.1 De ontvangende partner verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie geheim te houden en is niet gerechtigd om deze direct of indirect, mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze te gebruiken of ze toegankelijk te maken voor derden. Om de geheimhouding van vertrouwelijke informatie te waarborgen neemt de ontvangende partner passende maatregelen. Deze maatregelen dienen overeen te komen met de zorgvuldigheid die een partner zelf zou eisen in vergelijkbare voor partner belangrijke vergelijkbare gevallen. De ontvangende partner is verplicht om de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen, om de noodzakelijke informatie richting derden, bijvoorbeeld inzake een installatie, tot een minimum te beperken. Eventuele werknemers van de partner en derden betrokken bij de installatie vallen eveneens onder de geheimhoudingsplicht ten gevolge van deze overeenkomst.

2.2
Geen van de partners mag informatie uitwisselen zonder voorafgaande toestemming in tekstvorm van EVAB Wholesale Agency e. U. De omkasting DPC-omvormer mag onder geen geval worden geopend om kennis te nemen van de inhoud, ook niet in geval van een storing o.i.d. In geval van een storing dient de DPC-omvormer ongeopend te worden aangeboden aan EVAB Wholesale Agency e. U. (de verzegelende markeringen dienen intact te zijn bij ontvangst van de omvormer bij EVAB)

2.3
De geheimhoudingsplicht geldt niet voor de autoriteit bescherming gegevens:
Vertrouwelijke informatie waarvan de partner meent dat zulks al als algemeen bekend mag worden beschouwd. Dit dient de partner te staven met documenten en/of openbaringen in media met bron en datum.

Informatie die onafhankelijk van de in het kader van deze overeenkomst is verkregen met bron en datum.

Foto’s van de DPC in werking in ongeopende toestand voor reclamedoeleinden, evenals de corresponderende communicatie in diverse fora, enz.

2.4
Vertrouwelijke informatie waarvan de openbaarmaking door een overheidsinstantie, een rechtbank, een overheidsinstelling of een overheidsorgaan of in het kader van een arbitrageprocedure of die anderszins wordt bevolen, kan in de loop van een dergelijke procedure worden vrijgegeven op basis van de volgende voorwaarden:
(1) Onverwijld inlichten van EVAB na ontvangst van een dergelijk verzoek
(2) Slechts die informatie verstrekken die noodzakelijk is voor een dergelijke procedure

2.5
Voor persoonlijke gegevens zal elke partner voldoen aan de bepalingen van de wettelijke bescherming van persoonsgegevens.

3. Gebruik en kopiëren van vertrouwelijke informatie

De partner is niet gerechtigd om vertrouwelijke informatie openbaar te maken voor andere dan de doeleinden bedoeld in dit contract. Bovendien is partner niet gerechtigd om ontvangen software aan te passen, te kopiëren en te vermenigvuldigen. Eventuele kopieën van hardware, software en/of informatie vallen eveneens onder vertrouwelijk geregeld in deze overeenkomst.

4. Duur van contract

De overeenkomst treedt in werking na ondertekening op datum van bestelling en eindigt na 6 (zes) jaar. De geheimhoudingsplicht eindigt 10 (tien) jaar na het verstrijken van deze overeenkomst.

5. Teruggave van vertrouwelijke informatie

De partner is verplicht om EVAB, binnen 30 (dertig) dagen na haar verzoek, alle fysieke kopieën die vertrouwelijke informatie, alsmede alle bescheiden, notities en documenten andere geschreven, gedrukte of andere fysieke objecten die om vertrouwelijke informatie te retourneren, of – na schriftelijke toestemming van EVAB de vernietiging van zulks te bevestigen. EVAB is gerechtigd dit tot 2 (twee) maanden na afloop van deze overeenkomst op te eisen. Niettemin heeft de partner het recht tenminste die informatie te bewaren als bewijs van de inhoud en het verloop van de samenwerking. Deze informatie valt onverkort onder geheimhouding zoals geregeld in deze overeenkomst.

6. Eigendom van vertrouwelijke informatie/geen licentie

De partner erkent dat alle vertrouwelijke informatie het enige eigendom is van EVAB. De partner heeft geen rechten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie, in het bijzonder industriële eigendomsrechten, of om dergelijke rechten op te eisen of te verkrijgen. Noch het sluiten van deze overeenkomst en het meedelen van vertrouwelijke informatie moet worden opgevat als een expliciete of impliciete verlening van een licentie of van enig ander recht.

7. Garantie en aansprakelijkheid

Aangezien de DPC buiten ons werkterrein wordt gebruikt, sluiten wij elke aansprakelijkheid van onze kant volledig uit. Als de DPC binnen 2 jaar gebreken vertoond of anderzijds niet werkt wordt deze door EVAB kosteloos gerepareerd. De partner dient zorg te dragen voor de verzending en de kosten hiervoor.

8. Schending van de geheimhoudingsplicht

Indien een van de contractpartijen de verplichtingen (geheimhouding) die op hem rusten uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt wordt dit beschouwd als duidelijk misbruik in de zin van paragraaf 3 IV nr. 1 van het octrooirecht.

Voor elk geval van inbreuk is een contractuele boete van 50.000 euro verschuldigd.
EVAB behoudt zich echter het recht voor om gefundeerd een hogere schade te claimen.

9. Rechtskeuze en arbitrage

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of over haar inhoud worden voorgelegd aan het arbitragehof in st. Pölten die handeld volgens het Oostenrijks recht, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten. Het arbitragehof bestaat uit drie scheidsrechters. De voorzitter van het scheidsgerecht moet over de kwalificaties beschikken om rechter te zijn. Het Arbitragehof handelt op basis van het EU-arbitragereglement.

10. Diversen

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden uitgeoefend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst.

De verkregen toestemming van de partner mag niet worden toegewezen of overgedragen aan een derde.

Mocht onverhoopt een van de in deze overeenkomst verleende rechten niet kunnen worden uitgeoefend, dan blijven de overige rechten onverkort van kracht.
Deze overeenkomst, met inbegrip van deze clausule 10, kan alleen worden beëindigd/verlengt door een door beide partijen voor akkoord ondertekende schriftelijke ontbinding van deze overeenkomst.

De DPC-omvormer wordt verzegeld geleverd en is volledig onderworpen aan de O&O-regels (onderzoek en ontwikkeling) van de EU. Partijen weten dus dat dit een apparaat is zonder CE-markering. Het gebruik van het apparaat is daarom toegestaan in goed geventileerde ruimtes op ontbrandbare oppervlakken. Als het apparaat binnen 2 jaar gebreken vertoont wordt deze gratis door EVAB gerepareerd.