van toepassing op alle mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

algemene voorwaarden e-charge technology

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De algemene voorwaarden gelden op moment van publicatie en kunnen enkel gewijzigd worden door e-charge technology.

Inhoudsopgave

● Artikel 1 – Definities
● Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
● Artikel 3 – Toepasselijkheid
● Artikel 4 – Het aanbod
● Artikel 5 – De overeenkomst
● Artikel 6 – Herroepingsrecht
● Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
● Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
● Artikel 9 – De prijs
● Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
● Artikel 11 – Levering en uitvoering
● Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
● Artikel 13 – Betaling
● Artikel 14 – Klachtenregeling
● Artikel 15 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met e-charge technology;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat e-charge technology ter beschikking stelt en dat door koper kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door e-charge technology georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van ondernemer

Naam ondernemer: e-charge technology B.V. handelend onder de naam/namen: e-charge technology
Vestigings- & bezoekadres: Granaatstraat 51 7554TN Hengelo
Telefoonnummer: +31 074 8531707. Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@e-chargetechnology.nl
KVK: 75303574
btw: NL860230508B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van e-charge technology en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument, hierna te noemen koper.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan koper in het geval dat deze consument is zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. e-charge technology is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als e-charge technology gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden e-charge technology
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. e-charge technology kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

● de prijs inclusief belastingen;
● de beschikbare maten, kleuren, soort materialen;
● de eventuele kosten van verzending;
● de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
● het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
● de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
● de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen e-charge technology de prijs garandeert;
● de manier waarop koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
● de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
● de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt e-charge technology onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door e-charge technology is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft e-charge technology passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal e-charge technology daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. e-charge technology kan zich – binnen wettelijke kaders – vergewissen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien e-charge technology op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. e-charge technology zal bij de levering van het product of dienst aan koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze meesturen dat deze door koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoek- en correspondentieadres van de vestiging van e-charge technology waar koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop (consument) koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij e-charge technology deze gegevens al aan koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft koper in het geval van het zijn van consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door (consument) koper of een vooraf door (consument) koper aangewezen en aan e-charge technology bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal (consument) koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan e-charge technology retourneren, conform de door e-charge technology verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer (consument) koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door middel van het modelformulier kenbaar te maken aan e-charge technology. Het product dient binnen deze termijn van 14 dagen retour worden gestuurd aan e-charge technology. Hierbij dient te worden aangetoond dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Wanneer er niet tijdig, conform de hierboven weergegeven wijze en termijnen, gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft (consument) koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal (consument) koper zich richten naar de door e-charge technology bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien (consument) koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien (consument) koper een bedrag betaald heeft, zal e-charge technology dit bedrag onmiddellijk na ontvangst van het onbeschadigde teruggestuurde product terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode als door (consument) koper is gebruikt.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldig gebruik of verzending door (consument) koper is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. e-charge technology is gerechtigd deze waardevermindering te verrekening met de terug te betalen koopsom.
 4. (Consument) koper wordt niet aansprakelijk gesteld voor waardevermindering van het product wanneer e-charge technology heeft verzuimd de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. e-charge technology kan het herroepingsrecht uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien e-charge technology dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (persoonlijk van aard zijn);
b. producten die snel bederven, verouderen of een beperkte houdbaarheid hebben;
c. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
d. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop e-charge technology geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van (consument) koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
b. diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop e-charge technology geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan e-charge technology producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar e-charge technology geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en/of zetfouten is e-charge technology niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. e-charge technology staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door e-charge technology, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die een (consument) koper op grond van de overeenkomst tegenover e-charge technology kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan e-charge technology schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van e-charge technology komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. e-charge technology is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

● koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
● de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van e-charge technology en/of op de verpakking behandeld zijn;
● de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. e-charge technology zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren, in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal ook de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan e-charge technology kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal e-charge technology geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal e-charge technology het bedrag dat koper heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal e-charge technology zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van e-charge technology.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij e-charge technology tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan e-charge technology bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 3. Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

● Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
● Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als dat de overeenkomst is aangegaan;
● Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als e-charge technology voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden opzeggen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door (consument) koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. De zakelijke koper dient te betalen binnen 14 dagen na factuur In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan e-charge technology te melden.
 3. In geval van wanbetaling van Koper heeft e-charge technology behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten en rente in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. e-charge technology beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij e-charge technology, nadat koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij e-charge technology ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door e-charge technology binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van e-charge technology niet op, tenzij e-charge technology schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door e-charge technology, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen e-charge technology en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van een (consument) koper zijn en worden schriftelijk vastgelegd.

Bijlagen

Bekijk deze algemene voorwaarden in een PDF-bestand
Bekijk het modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)